REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ 
NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.familyportratis.pl

Sprzedającym jest Family Portraits Paweł Jurecki dostępny pod adresem 50-231 Wrocław, ul. Zakładowa 26/39 prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP 7532311827, Regon 161585369

zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@familyportratis.pl

 

 

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Sprzedawca – Family Portraits Paweł Jurecki dostępny pod adresem 51-231 Wrocław, ul. Zakładowa 26/39, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP 7532311827, Regon 161585369,

Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych treści cyfrowych nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy Family Portratis (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.familyportratis.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Sprzedawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem

  1. www.familyportratis.pl


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, itp.
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane jest za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, oraz  serwisu PayU S.A. Przedmiotowe usługi świadczy Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua /useragreement-full, PayU S.A. ul. Grunwaldzka 18, 60-166 Poznań na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_swiadczenia_uslug_platniczych_za_posrednictwem_integratora.pdf

§ 2 Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając : imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nazwę firmy, numer NIP oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres hello@familyportratis.pl. Wiadomość powinna zawierać informację dotyczącą chęci usunięcia konta oraz powinna zostać wysłana z adresu zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 3 Składanie zamówień

Ceny podane na stronach internetowych www.familyportratis.pl są uzależnione od kraju rejestracji klienta. Dla Klientów z Polski obowiązujące ceny są cenami brutto.

Użytkownik ma możliwość wyboru waluty w jakiej chce dokonać płatności.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, za pośrednictwem udostępnionego formularza zamówienia.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja potwierdzająca zamówienie.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Zamówienie zawierające wybrane przez klienta Produkty zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie: 
a) potwierdzenie otrzymania płatności;
b) informacje dotycząca do sposobu wysyłki Produktu.  


Jeśli zrealizowanie zamówienie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska.
Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów


Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 5 Płatności

Na każdy zakupiony towar Klient ma możliwość uzyskania dowodu zakupu (faktura VAT). Chęć otrzymania dokumentu należy wysłać na adres hello@familyportratis.pl

Jedyną formą płatność za zamówiony towar jest skorzystanie z usługi systemu płatności elektronicznych lub przelew na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia udostępnienia Produktu na serwerze Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrot Towaru odbywa się poprzez wysłanie przez Konsumenta wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres hello@familyportratis.pl, w której oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego Towaru, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. 

Dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Towary, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.

 

§ 7 Procedura reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@familyportratis.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Family Portraits Paweł Jurecki, ul. Zakładowa 26/39, 50-231 Wrocław

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom obsługującym poszczególne etapy procesy sprzedaży. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 04.09.2015 r.